...

INTEGRITETSPOLICY – PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

 


Du är här: Informationscenter  /  Integritetspolicy

DATASKYDDSPOLICY

Vad är personuppgifter?

När du kommer i kontakt med It 247 AB kan du komma att ge information om dig själv, och ditt företag. All information du lämnar till oss kommer inte att utgöra sådan information som omfattas av dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR), men de uppgifter som gör det, behandlar vi i enlighet med både förordningen och vad som av övrigt följer av lag.

Uppgifter du lämnar till oss när du beställer våra tjänster, kontaktar oss via hemsidan, per e-post, brev eller telefon kan vara sådana som exempelvis:

  • Information om dig som person (namn, personnummer, mobilnummer)
  • Kontaktuppgifter till dig eller ditt företag (namn, adress, e-postadress, telefonnummer, din arbetsplats)
  • Betalningsinformation (fakturaadress, referensperson eller annan faktureringsinformation)

Hur behandlar It 247 AB personuppgifter om dig eller ditt företag?

It 247 AB kommer att begära information om dig som är nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtalsförhållande med oss och för att vi på ett bra sätt ska kunna utföra det uppdrag du har anlitat oss för. Vi kan också komma att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser vi har, exempelvis i fråga om bokföringslagens krav, och utefter samtycke eller en intresseavvägning; sådana uppgifter som behövs för att du ska kunna göra eventuella reklamationer gällande mot oss, eller för att vi ska kunna återkoppla till dig om nyheter avseende våra tjänster och vårt tjänsteutbud, till exempel.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part om du inte har samtyckt till detta.

It 247 AB ska säkerställa att behandlingen av personuppgifter är laglig enligt gällande dataskyddsregler men du som kund ansvarar för att du endast tillhandahåller It 247 sådana personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. Om en del av den tjänst du beställer av It 247 AB medför att du överlämnar datautrustning till oss, ansvarar du för att du erhållit nödvändigt samtycke från eventuella ytterligare parter vars personuppgifter kan ingå i den data du lämnat till oss.

Det framgår av IT 247 AB:s allmänna avtalsvillkor att du som kund är ansvarig för att du har säkerställt att behandlingen av en personuppgift är laglig innan du ger It 247 AB i uppdrag att behandla den. Om du lämnar it 247 AB i uppdrag att behandla personuppgifter som är av sådan känslig art som avses i artikel 9 eller 10 GDPR är du skyldig att noggrant undersöka vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att behandling av sådana personuppgifter ska vara laglig, och du ska rådgöra med It 247 AB innan du ger oss i uppdrag att behandla sådana personuppgifter för att säkerställa att de säkerhetsåtgärder It 247 AB vidtagit är tillräckliga.

Biträden, underleverantörer och myndigheter samt plats för lagring

It 247 AB kommer att dela personuppgifter om dig till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra avtalade åtaganden gentemot dig. Detta inkluderar konsulter anlitade av It 247 AB att utföra de avtalade tjänsterna och även sådan överföring av personuppgifter som har sin grund i rent bokföringstekniska åtgärder/faktureringsprogram/ revisor med mera.

För betaltjänster som exempelvis iZettle är It 247 AB själva biträde till leverantören av tjänsten, och iZettle är alltså personuppgiftsansvarig för personuppgifter som inhämtas i samband med kortbetalningen utöver sådan information som har sin grund i rent bokföringstekniska åtgärder för vilka It 247 AB fortfarande är personuppgiftsansvariga.

Vid avtal om tjänster som omfattas av RUT-avdrag ingår som en del av den avtalsrättsliga förpliktelsen att It 247 AB överlämnar erforderliga personuppgifter om dig till Skatteverket för att RUT-avdraget ska kunna tas i anspråk av dig.

It 247 AB lagrar i största möjliga mån alla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter kan i vissa situationer komma att behandlas utanför EU/EES av tredje part, till exempel av underleverantör till It 247 AB. It 247 AB har dock vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organsitariska åtgärder för att din information i dessa fall ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

Vilka uppgifter behandlar It 247 AB om dig och varför?

När du beställer tjänster, eller tecknar avtal med It 247 AB behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgifter Personuppgifter

Laglig grund GDPR:

Lagringstid och ändamål

Laglig grund GDPR: Lagringstid och ändamål
Företagsuppgifter/
Kunduppgifter
Företag/Organisation
Org.nr/Namn/Adressuppgift
Avtalet: Lagras under avtalstiden samt 90 dagar för arbetsgaranti och 1 år för materialgaranti. Intresseavvägning: Lagras 1 år för marknadsföring samt upp till 3 år pga. den allmänna reklamationsfristen.
Faktureringsinformation/
Betalningsinformation

Företag/Organisation/Namn/
Org.nr/pers.nr

 

Adressuppgift/Referensperson

 

Avtal: Lagras under avtalstiden samt vid RUT fram till ansökan hos Skatteverket. Rättslig förpliktelse
(bokföringslagen): Lagras 7 år
Kontaktuppgifter Namn
Telefonnummer
E-postadress
Avtal: Lagras under avtalstiden. Intresseavvägning: Lagras 1 år för marknadsföring
Enhetsnummer Identifikationsnummer på enhet som reparerats/ undersökts Avtal: Lagras 90 dagar för arbetsgaranti och 1 år för materialgaranti. Intresseavvägning: Lagras upp till 3 år pga. den allmänna reklamationsfristen.

 

 

It 247 AB samarbetar med Reco.se för kundnöjdhetsundersökningar och för detta syfte behandlar vi följande personuppgifter vilka vidarebefordras till Reco (tredje part) efter köp av tjänst/vara:

Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund GDPR: Lagringstid och ändamål
Kontaktuppgifter Namn eller Företagsnamn/E-post/ Telefonnummer Samtycke: Lagras 1 år från senaste köp av vara/tjänst

 

När du kontaktar oss via webbformulär, telefon eller e-post behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgifter Personuppgifter

Laglig grund GDPR:

Lagringstid och ändamål

Lagringstid och ändamål
Kontaktuppgifter Namn/telefon/E-post Avtal: Lagras under avtalstiden. Intresseavvägning: Lagras
1 år för marknadsföring
Kunduppgifter Företag/Organisation/Namn/ Personnummer Avtal: Lagras under avtalstiden. Intresseavvägning: Lagras
1 år för marknadsföring samt upp till 3 år
pga. den allmänna reklamationsfristen.
Ärendeuppgifter Fritext; meddelanden Avtal: Lagras under avtalstiden. Intresseavvägning: Lagras upp till 3 år pga. den allmänna reklamationsfristen.

 

När It 247 AB kontaktar dig med erbjudanden eller nyhetsbrev behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund GDPR: Lagringstid och ändamål Lagringstid och ändamål
Kontaktuppgifter Namn/E-post/
telefonnummer
Samtycke: Lagras under den tid som samtycket fortlöper.

Intresseavvägning: Lagras

1 år för marknadsföring

 

Vad avser intresseavvägning i tabellerna ovan, avser 1 år den tidsperiod som löper från ditt senaste köp av vara/tjänst av It 247 AB.

 

 

 

It 247 AB kan också samla in information om dig av följande syften:

Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.

Finansiell information – kreditvärdighet

Historisk information– tidigare köp, betalningshistorik.

Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, och du och/eller dina anställda har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.

Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om lagringen baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl, eller att berättigat intresse är felaktigt har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att lämna klagomål om It 247 AB:s behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen, men myndigheten kommer i framtiden att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten).

Ändringar i denna Dataskyddspolicy

Vi kommer att uppdatera vår Dataskyddspolicy löpande när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på It 247 använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelanden innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag.

 

 

Vart kan du vända dig med frågor om It 247 AB:s Dataskyddspolicy, vårt integritetsskydd, vårt dataskydd eller om du har invändningar mot It 247 AB:s behandling av dina personuppgifter?

IT 247 AB (559006-5594) är personuppgiftsansvarig och går att nå på följande sätt:

Adress: IT 247 AB, Gullmarsplan 4, 121 40 Johanneshov

Telefon: +46 (0)8-121 486 99

E-post: info(at)it247.se